สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Bachelor of Economics Program in Economics

เยี่ยมชมเว็บไซต์ โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)          :   เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ                              :   ศ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      :   Bachelor of Economics
ชื่อย่อ                              :   B.Econ.

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม รวมทั้งเป็นผู้ที่่สามารถประยุกต์วิชาการ ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของสังคม

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยดี
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในแนวกว้างโดยสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ได้ทุกด้าน
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เฉพาะอย่างในแนวลึก เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาที่ถนัดได้

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี   4  ปี  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต  ตามโครงสร้างดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไม่น้อยกว่า

32

หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาพลศึกษา

3
18
6
3
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                      ไม่น้อยกว่า

95

หน่วยกิต

- วิชาเฉพาะบังคับ
- วิชาเฉพาะเลือก

64
31

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต