ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์

 • ตำแหน่งทางด้านบริหาร : หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 • E-mail : parichat.ten@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664204
 • วุฒิการศึกษา :
  • ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • น.บ.(นิติศาสตร์)(เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บธ.บ.(การตลาด), ม.เกษตรศาสตร์
  • ศ.บ., ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร เพียรประเสริฐ

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 • E-mail : kanokporn.pean@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664209
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • บธ.ม.(การจัดการทั่วไป), ม.บูรพา
  • กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี), ม.บูรพา
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 • E-mail : kanatnan.th@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664201
 • วุฒิการศึกษา :
  • ปร.ด.(บริหารธุรกิจ),ม.เกษตรศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • บธ.บ.(การเงิน)(เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.เกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม

 • ตำแหน่งทางวิชาการ :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics), เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • E-mail : noaratc@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664203
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D.(Econ.),  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • บธ.บ.(การตลาด), ม.บูรพา
  • ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
 • E-mail : awutti@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664206
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Dr.Sc.Agr. ,University of Hohenheim, Germany
  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) , ม.เกษตรศาสตร์
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) , ม.ขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
 • E-mail : sirikwan.j@hotmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664208
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D.(Econ.), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม., ม.เกษตรศาสตร์ 
  • บธ.บ.(ธุรกิจระหว่างประเทศ), ม.เกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ ดร.กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
 • E-mail : kobkan.pa@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664205
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D.(Econ.), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์
  • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) , ม.รามคำแหง
  • ศ.บ., ม.ธรรมศาสตร์
  • ร.บ. (การปกครอง) , ม.รามคำแหง

 

อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนา (Development Economics),กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)
 • E-mail : chutarat.no@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664210
 •  วุฒิการศึกษา :
  • Ph.D.(Economics), Lincoln University, New Zealand 
  • ศ.ม., ม.ธรรมศาสตร์ 
  • ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.เกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.วรยศ ละม้ายศรี

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
 • E-mail : warayost@gmail.com
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664202
 • วุฒิการศึกษา :
  • ศษ.ด.(การวิจัยและประเมินทางการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • วท.ม.(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ม.เกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ เอกภัทร ลักษณะคำ

 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • ผลงานทางวิชาการ
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง (Monetary Economics and Public Finance)
 • E-mail : aekkapat.l@ku.th
 • เบอร์โทรติดต่อ : 664207
 •  วุฒิการศึกษา :
  • ศ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), ม.เกษตรศาสตร์