วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

Vision : องค์กรการศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน


Road Map to Vision 2566

Strategic Issue

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สากล

 • เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม
 • เป้าประสงค์ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตระดับสากล
 • เป้าประสงค์ที่ 1.3 หลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

 • เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
 • เป้าประสงค์ที่ 2.2 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ดี
 • เป้าประสงค์ที่ 2.3 มีระบบสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพองค์กรตามมาตรฐานสากล

 • เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากล
 • เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบการบริหารงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
 • เป้าประสงค์ที่ 3.3 บุคลากรมีสมรรถนะตามคาดหวัง
 • เป้าประสงค์ที่ 3.4 องค์กรมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
 • เป้าประสงค์ที่ 3.5 มีโครงสร้างองค์กรที่คล่องตัว
 • เป้าประสงค์ที่ 3.6 มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

Strategic Map