ผู้บริหาร

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์

 

ที่ปรึกษาประจำคณะ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

 

 

คณบดี

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

 

 

รองคณบดี

 

 

อาจารย์ ดร.วรยศ ละม้ายศรี

 

 

รองคณบดี

 

 


 

อาจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 


 

อาจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์


หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 


 

อาจารย์ ดร.วรยศ ละม้ายศรี


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและงานกายภาพ

 


 

อาจารย์ มนต์ชัย ลีลาถาวรสุข


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนิสิต

 


 

อาจารย์ กนกพร เพียรประเสริฐ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 


 

อาจารย์ ชิราภรณ์ วงศ์แสน


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 


 

อาจารย์เกวลิน มะลิ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 


 

อาจารย์ นวลพรรณ ไม้ทองดี


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 


 

สุวรรณา โพธิอ่อน


ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ