ผู้บริหาร

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์

 

ที่ปรึกษาประจำคณะ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

 

 

คณบดี

 

 

อาจารย์ ดร.วรยศ ละม้ายศรี

 

 

รองคณบดี

 

 

ดร.นรารัก บุญญานาม

 

 

รองคณบดี

 

 


 

อาจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 


 

อาจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์


หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 


 

อาจารย์ กนกพร เพียรประเสริฐ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 


 

อาจารย์ ชิราภรณ์ วงศ์แสน


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 


 

อาจารย์ นวลพรรณ ไม้ทองดี


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 


 

สุวรรณา โพธิอ่อน


ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ