ผู้บริหาร

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์

 

ที่ปรึกษาประจำคณะ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

 

 

คณบดี

 

 


 

อาจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

 

 

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 

 


 

บงกช พุ่มแก้ว


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต

 


 

สุวรรณา โพธิอ่อน


หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา