ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทองโรจน์ อ่อนจันทร์

 

 

ที่ปรึกษาประจำคณะ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

 

 

คณบดี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรารัก บุญญานาม

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน มะลิ

 

 

ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

 

 

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์

 

 

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 

 

บงกช พุ่มแก้ว

 

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต

 

 

สุวรรณา โพธิอ่อน

 

 

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา