โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลาโดยประมาณ 12.00-13.00 น. 
(พบ นิสิตปริญญาตรี
 ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัด
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกชั้นปี เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจถึงปรัชญา วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทำให้นิสิตเกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา