เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระเจริญมายุครบรอบ 60 ปี 
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อบุคลากร
และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา วิทยาเขตศรีราชา
จึงกำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี วิทยาเตศรีราชา