ข่าวปริญญาตรี
ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (Jobsa)
04-10-2560
  ประชาสัมพันธ์จากกองกิจการนิสิตร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบส่งเสริมการมีงานทำ (Jobsa) โดยนิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลการรับสมัครงานทั้งแบบ full time part time ฝึกงาน โครงการฝึกอบรมต่...