ข่าวปริญญาตรี
ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (Jobsa)
04-10-2560
  ประชาสัมพันธ์จากกองกิจการนิสิตร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบส่งเสริมการมีงานทำ (Jobsa) โดยนิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลการรับสมัครงานทั้งแบบ full time part time ฝึกงาน โครงการฝึกอบรมต่...
กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
25-04-2560
กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ...