วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

Vision : “เป็นเลิศด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สําหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Excellence in Applied Economics for Sustainable Development

Mission

(1) สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงด้านเศรษฐศาสตร์ ให้มีความรู้ด้านวิชาการสามารถประยุกต์และบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ได้และส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในระดับสากล

(2) ประยุกต์และบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

(3) การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน อย่างมีความสุข

Strategic Issue

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสู่การศึกษาที่มีคุณค่า

 • เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพิ่มคุณค่าบัณฑิตอย่างยั่งยืน
 • เป้าประสงค์ที่ 1.2 ยกระดับการวิจัยที่สร้างคุณค่าสู่สังคม
 • เป้าประสงค์ที่ 1.3 เพิ่มคุณค่าทางวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

 • เป้าประสงค์ที่ 2.1 บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 • เป้าประสงค์ที่ 2.2 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ
 • เป้าประสงค์ที่ 2.3 พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่
 • เป้าประสงค์ที่ 2.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง

 • เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง
 • เป้าประสงค์ที่ 3.2 พัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรนวัตกรรม
 • เป้าประสงค์ที่ 3.3 เสริมสร้างความผูกพันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน

 • เป้าประสงค์ที่ 4.1 บริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ให้สําเร็จ
 • เป้าประสงค์ที่ 4.2 เพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ค่าหน่วยกิต

Strategic Map