ปรัชญาและวัตถุประสงค์

ปรัชญา

  1. ด้านความเข้มแข็งทางวิชาการมุ่งมั่นในความสำเร็จของงาน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
  2. ด้านความโปร่งใสในการจัดการยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เน้นจริยธรรมของบุคลากร ปฏิบัติตามพันธกิจที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

  1. จัดการศึกษา และผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
  2. เป็นแหล่งวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน
  3. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก
  4. สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้นิสิต บุคลากร และชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามจารีตประเพณีเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมไทย และจารีตประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างของแต่ละชุมชนและนานาชาติ
  5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมและชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น