ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศ(B.Econ be Excellence)
31-03-2561
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศ(B.Econ be Excellence) วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม- วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ...
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ
28-03-2561
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 (พบ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 1 ภาคปกติ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดโครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกชั้นปี เพื่อให้นิสิตมี...
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
27-03-2561
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 (พบ นิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ได้จัดโครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกชั้นปี  เพื่อให้...
โครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ
26-03-2561
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลาโดยประมาณ 12.00-13.00 น. (พบ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 3 ภาคปกติ ) คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดโครงการผู้บริหาร...พบ...นิสิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศร...
โครงการเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม: Green Technology
24-03-2561
ด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา 01101261 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Introduction to Natural Resource and Environmental Economics) ใ...