ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564