ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับวิชา 01110591 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ตัวอย่างวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ

สำหรับวิชา 01110591 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

1. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของประเทศไทย

3. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กเส้นภายในประเทศไทย

4. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงสายการผลิตย่อยในการประกอบล้อและยางรถยนต์ของบริษัท เอ เอฟ จำกัด

5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเม็ดพลาสติกของลูกค้า บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด จังหวัดนครปฐม

6. ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการนำเข้าและส่งออกทองคำของประเทศไทย

7. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์

8. การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงระบบบ้าบัดน้ำเสียเพื่อน้าก๊าซชีวภาพมาใช้ใน กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐาน20 ในสังกัดการยางแห่งประเทศไทย ในอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี