การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี   ดังเอกสารแนบ  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม -12 กุมภาพันธ์  2567