การจัดการองค์ความรู้

การจัดการองค์ความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

 

นโยบาย แนวทางการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นโยบาย แนวทางการจัดการความรู้ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ผลงานการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย
ผลงานการจัดการความรู้ ด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ผลงานการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการองค์กร

knowledge management Faculty of Economics, Sriracha

 

Policies and guidelines for knowledge management Kasetsart University
Policies and guidelines for knowledge management Faculty of Economics, Sriracha
Knowledge management work in research
Knowledge Management Portfolio Management of teaching and learning
Knowledge Management Portfolio Organizational Management