ประกาศการชำระค่ารักษาสถานภาพนิสิตสำหรับนิสิตรหัส 58 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560