ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ส.ค. 60

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) จำนวน 2 ทุน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม" หัวข้อย่อย "ทุนสำหรับข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ส.ค. 60